1. Rámec pre porozumenie situácii trans* ľudí v Slovenskej Republike

  Združenie TransFúzia uvádza dokument ohľadom transrodovej témy na Slovensku.

  image

  Rámec pre porozumenie situácii trans* ľudí Slovenskej Republike

  Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť pohľad na časť problematiky trans* ľudí v Slovenskej Republike a vysvetliť pojmy, s ktorými je možné sa stretnúť v diskusiách o tom, ako situáciu riešiť. Slovenská verejnosť je z väčšej časti zvyknutá vnímať túto tému ako niečo, čo patrí výhradne do rúk lekárov a lekárok. Súčasné nastavenie však prináša značnú neviditeľnosť a nemožnosť odvolať sa voči hrubému porušovaniu ľudských práv, ku ktorému dochádza zznych dôvodov a vo viacerých oblastiach.

  V tomto dokumente sa venujeme dvom ťažiskovým témam: problematike nútených kastrácií či sterilizácií a násiliu na trans* ľuďoch. V časti Ľudskoprávny rámec ozrejmujeme európsky ľudskoprávny kontext, v ktorom sa Slovenská republika nachádza, v časti Slovník uvádzame zoznam slov a termínov, ktoré používame v diskusii o ľudských právach trans* osôb. Nachádzajú sa v nich aj všeobecne známe slová a zaužívané výrazy, ktoré doteraz formovali spôsob rozmýšľania o tejto téme vo verejnom priestore. Slovník sa ich snaží nahradiť, rozšíriť a vysvetliť, prečo niektoré z nich zastarané alebo problematické. Tieto uvedené ako odsadený text. Zoznam nie je uvedený v abecednom poradí.

  Dokument obsahuje informačné minimum a nevysvetľuje tému v celej komplexnosti. Koncept ľudských práv využívame ako hlavný rámec, lebo sa zameriava na všetky ľudské bytosti a priznáva im všetkým bez rozdielu rovnakú hodnotu a dôstojnosť vychádzajúcu z jednoduchého faktu: sú ľudskými bytosťami. V rámci našej činnosti teda nežiadame práva navyše, nijaké špeciálne privilégiá ani nič, čo by nebolo priznané. Žiadame uznanie a dodržiavanie práv, ktoré nám vlastné a v ktorých užívaní je nám bránené.

  Kto trans* ľudia?

  Pre advokačné účely volíme súhrnný názov trans*. Hviezdička (*) symbolizuje prijatie všetkých identít, prejavov a skúseností, pre ktoré je dodržiavanie ľudských práv na základe rodovej identity a rodového prejavu dôležité. Uvedomujeme si, že ide o veľmi rozmanitú skupinu a naším účelom nie je vylučovať jednotlivé identity či skupiny identít, ale zdôrazniť potrebu ochrany ľudských práv za každých okolností. Uznávame právo každej osoby, na ktorú sa táto téma vzťahuje odmietnuť identifikovať sa s pojmom či identifikovať sa s iným/i alebo žiadnym.

  Ľudské práva trans* ľudí

  Každý človek ma právo na bezpečný život, preto je otázka neodňateľných, nescudziteľných, nepremlčateľných a nezrušiteľných ľudských práv veľmi dôležitá (pozri. Ľudskoprávny rámec). Rozpoznávame tieto tri základné práva:

  • právo rozhodovať o sebekaždá trans* osoba si určí svoju rodovú identitu, ktorá nemá byť spochybňovaná.

  • sloboda prejavukaždá trans* osoba právo vyzerať tak, ako chce a nemala by byť za svoj rodový prejav trestaná.

  • právo na fyzickú integrituvšetci ľudia majú právo rozhodovať o vlastnom tele, aj počas tranzície.

  Násilie na trans* ľuďoch alebo transfóbne násilie (pozri transfóbia) je inštitucionalizovaná forma násilia. To znamená, že spoločnosť a inštitúcie v nej existujúce nastavené spôsobom, ktorý toto násilie ospravedlňuje, umlčiava alebo vykonáva, či priamo alebo nepriamo.

  Jedným zo zdrojov násilia na trans* ľuďoch je celospoločensky udržiavaný cisrodový systém (pozri cisrodovosť), ktorý vykresľuje identity a skúsenosti trans* ľudí ako menej hodnotné, klamlivé či neexistujúce. Takúto optiku, ktorá ani len nepripúšťa možnosť existencie trans* osôb a redukuje ich na pohlavie pridelené pri narodení či predpokladané telesné časti považujeme za násilie. Aj z tohto dôvodu predstavujú rodovo segregované priestory (toalety, nemocnice, väzenské zariadenia, šatne, a pod.) problém pre mnoho trans* ľudí. Za predpokladu, že všetci ľudia vnímaní ako cisrodoví, je ich identita zmazanáv prípade odhalenia trans* statusu niektorej z osôb existuje vysoká hrozba násilia zo strany osôb spravujúcich, vlastniacich, aj osôb využívajúcich priestor. Vyplýva to zo systému, ktorý rozpoznáva iba určité telesné a vizuálne variácie prípustné v kontexte pohlavia (pozri binarizmus). Takéto postupy bývajú najväčším problémom v prípade trans* žien.

  Nepravdivé či posmešné vyobrazenia trans* ľudí v médiách, slabá informovanosť o možnostiach tranzície, odopretie adekvátnej zdravotnej starostlivosti, nemožnosť prijatia do zamestnania, získania podnájmu či iných spôsobov životného zabezpečenia, vysoká miera sexuálneho násilia, chudoba atď. ďalšie problémy, ktoré trans* ľudia zažívajú ako dôsledok utláčajúceho systému a nedodržiavania ľudských práv. Vzdelávaním verejnosti o existujúcej diverzite nielen v cisrodových, ale aj transrodových skúsenostiach môžeme takisto pomôcť túto vysokú mieru násilia eliminovať.

  Ľudskoprávny rámec

  Trans* ľudiatak ako všetci ostatnímajú ľudské práva. Ide o práva, ktoré zaručujú slobodu a rovnosť v dôstojnosti i právach. Podľa článku 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv:

  Každý je oprávnený na všetky slobody a práva, ktoré ustanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.

  Znamená to, že rodová identita aj rodový prejav charakteristiky chránené ľudskými právami. Podľa niektorých expertov a expertiek patria rodová identita a rodový prejav pod kategóriu pohlavie, podľa iných ide o iné typy charakteristík zahrnutých napr. v kategórii “iné postavenie”. Nie každá krajina však s týmto inkluzívnym prístupom súhlasí, preto sa ľudskoprávni experti a expertky snažili od 21. storočia vytvoriť rámec, ktorý by v sebe zahŕňal LGBTI otázky. Vďaka tomu vznikli Jogjakartské princípy1najdôležitejší súhrn odporúčaní ako vnímať práva LGBTI osôb existujúcimi deklaráciami a odporúčaniami medzinárodných organizácií a inštitúcií. V rámci Rady Európy a Európskej Únie existuje niekoľko orgánov, ktoré sa priamo zaoberajú témou ľudských práv a vydávajú odporúčania, deklarácie, rozhodnutia a pod.

  Väčšina týchto riešení status tzv. mäkkého práva (z angl. soft law2). Tento termín označuje dokumenty a rozhodnutia na úrovni medzinárodného práva, ktoré nemajú záväzný status a vydávané kvôli zviditeľneniu jednotlivých tém alebo problémov. Mäkké právo môže mať aj reálne výsledky, do veľkej miery však závisí od právnych nastavení na úrovni jednotlivých krajín, najmä od aktivistickej práce a advokácie. V rámci medzinárodných inštitúcií existuje aj tzv. tvrdé právo (z angl. hard law), teda rozhodnutia a dokumenty, ktoré členské štáty povinné prijať a na základe ktorých je možné sa súdiť.

  Dôležitými dokumentmi so statusom tvrdého i mäkkého práva (nielen) pre trans* ľudí sú:

  • Jogjakartské princípy o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na oblasť sexuálnej orientácie a rodovej identity (2006) a s nimi súvisiace:

   - Všeobecná deklarácia ľudských práv3

   - Európsky dohovor o ľudských právach4 (na jeho základe funguje Európsky súd pre ľudské právaorgán Rady Európy)

   - Európska sociálna charta5

  • Odporúčanie CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov členských štátov Rady Európy o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity5

  • Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. septembra 2011 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite v Organizácii spojených národov7

  Trans* ľudia na Slovensku sa ako občania a občianky môžu v prípade, že dôjde k porušeniu ich práv obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva či Súdny dvor Európskej únie. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) však vyžaduje, aby daná osoba vyčerpala všetky lokálne možnosti riešenia problému predtým, ako sa rozhodne podať sťažnosť na medzinárodnej úrovni. Preto je dôležité mať na pamäti antidiskriminačný zákon a Ústavu SR.

  *

  Na svete neexistuje krajina, ktorá nejakým spôsobom neporušuje ľudské práva trans* osôb. Hoci porušovanie ľudských práv môžeme definovať veľmi široko, je možné určiť najviac zdôrazňované témy v rámci globálneho porušovania ľudských práv trans* ľudí a aktivizmu smerujúcemu k zlepšovaniu tejto situácie. Momentálne v rámci európskeho aktivizmu zdôrazňujeme:

  • násilie motivované nenávisťou (z angl. hate crime) (alebo nenávistné trestné činy a/alebo incidenty)

  • nútenú kastráciu alebo sterilizáciu (pozri slovník)

  Obidve témy pre slovenský kontext dôležité, avšak v SR sme doteraz venovali viac pozornosti otázke nútenej kastrácie. Aj keď je násilie neopomenuteľná téma, vyžaduje aktívnu spoluprácu so štátnymi inštitúciami, najmä s políciou, čo je zatiaľ na Slovensku problematické. Najdôležitejšou z príčin, prečo sa venovať otázke kastrácie je častý výskyt toho fenoménukaždý človek, ktorý chce podstúpiť právny prepis rodu (viď. slovník) je nútený vzdať sa reprodukčných schopností, veľakrát aj proti vlastnej vôli a/alebo pod silným tlakom lekára/lekárky. Bez podstúpenia kastrácie nie je možné zmeniť rodový marker ani v rodnom liste, ani v občianskom preukaze, ani v iných dokladoch. Znamená to, že trans* ľudia nemôžu žiť tak, ako si želajú, pokiaľ sa nevzdajú vnútorných rozmnožovacích orgánovv prípade trans* žien hovoríme o odstránení semenníkov (orchiektómia), v prípade trans* mužov o odstránení maternice, vaječníkov a vajíčkovodov (celková/totálna hysterektómia alebo hysterektómia s bilaterálnou adnexektómiou).

  Prax uskutočňovaná na Slovensku je často vnímaná ako normálny spôsob práce s potrebami trans* ľudíaj veľa medicínskych expertov/expertiek z oblasti sexuológie, chirurgie a pod. je presvedčených, že momentálny stav slovenskej legislatívy a medicínskej praxe je dostatočne moderný. Trpia tým tie trans* osoby, ktoré sa nechcú zbaviť reprodukčných schopnostímnohokrát obviňované z toho, že nie “dostatočne trans”, ak nesúhlasia s nútenými zákrokmi. Napriek tomu žiadna z osôb poskytujúcich zdravotné služby nie je vzdelávaná v téme ľudských práv, potrieb trans* ľudí, ani neprejavuje dostatočný záujem o to, ako sa menia medzinárodné štandardy spojené s tranzíciou, prepisom rodu a inými problémami, ktorým trans* ľudia denne čelia8.

  Otázka nútenej kastrácie a sterilizácie je často spomínaná v dokumentoch vydávaných medzinárodnými inštitúciami, ktoré sa v každodennej práci venujú ľudským právam aj medicínskym otázkam s nimi spojenými. Hoci v tejto oblasti existujú odporúčania, trans* aktivisti a aktivistky stále čakajú na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. ESĽP sa venuje problémom trans* ľudí dlhé roky9, ale v rámci otázok týkajúcich sa procesu prepisu rodu ešte nevydal rozhodnutie o tom, čo štát môže vyžadovať a čo nie. Dôležité je zároveň to, že vníma právo na prepis rodu ako ľudské právo, ale dáva slobodu členským štátom Rady Európy na určenie postupov a definíciu toho, čo presne prepis rodu znamená. Existujú však odporúčania, ktoré môžu pomôcť v advokácii proti nútenej sterilizácii a kastrácii:

  • Osobitný spravodajca OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie vydal správu ohľadom zneužívania v poskytovaní zdravotných služieb, v ktorej odporúča odmietnuť sterilizáciu ako podmienku pred právnym prepisom rodu a zabrániť praxi tzv. konverzných terapií10.

  • Výbor ministrov Rady Európy sa v odporúčaní CM/Rec(2010)5, kapitola IV, bod 20 vyjadril:Predchádzajúce požiadavky vrátane zmien fyzického zjavu, vrátane právneho uznania zmeny pohlavia by mali byť pravidelne prehodnocované, aby sa odstránili požiadavky, ktoré je možné zneužiť.

  • Parlamentné zhromaždenie Rady Európy uvádza problém nútenej kastrácie v rezolúcii 1945 z 26. júna 2013, bod 511 i v špeciálnej správe, v ktorej venuje otázke trans* osôb celý odstavec12.

  Podľa ľudskoprávnych štandardov by mal byť prepis rodu jasne definovaným a veľmi jednoduchým procesom, ktorý je nezávislý od medicíny a akýchkoľvek fyzických zmien či medicínskych zákrokov. Trans* ľudia by nemali byť nútení zdôvodňovať svoje rozhodnutie prepísať rod. Na Slovensku existuje možnosť prepisu rodu iba na základe preukázanej diagnózy, ktorej predchádza dlhý rad vyšetrení. Ideálna prax je taká, v ktorej je každá osoba vlastníčkou svojich osobných údajov a štát ich iba spravuje. Najbližšie k tomuto ideálu je argentínsky zákon, ktorý umožňuje prepis rodu len na základe žiadosti, bez požiadavky na akékoľvek lekárske vyšetrenie či zákroky.

  *

  Organizácia TransFúzia podporuje právo každej osoby na sebaidentifikáciu bez ohľadu na vek. Rešpektujeme žiaľ patologizované identity rodovo variabilných detí a ich potreby, ktoré veľmi často ignorované. V tejto oblasti podporujeme vyjadrenie medzinárodnej siete Transgender Europe, ktorá odmieta diagnostiku poruchy sexuálnej identity v detstve (F64.2 v MKCH) a odporúča ju vynechať z pripravovanej novej verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patologizácia rodovo variabilných detí so sebou prináša zbytočnú stigmatizáciu, diskrimináciu a jej priamym dôsledkom je spoločenské vylúčenie. Odstránenie tejto diagnózy však nemôže znamenať, že rodovo variabilné deti zostanú bez pomoci. Preto je veľmi dôležité rozvíjať podporu a profesionalizovať poradenstvo ako pre deti, tak aj pre ich rodičov a príbuzných.

  Slovník

  Rodsociálna konštrukcia založená na všeobecnom vnímaní toho, čo je mužské alebo ženské na úrovni kultúry (napr. oblečenie, správanie, výber povolania a pod.). Súčasné dominantné vnímanie rodu vytvára stereotypy a predpoklady o prejave, identite, správaní a skúsenostiach ľudí (napr.chlapci neplačú,ženy nie racionálne,správny vzťah musí byť iba medzi mužom a ženoua pod.). Rodové stereotypy systematicky udržiavané výchovou, inštitúciami, vzdelávaním a posilňované zjednodušovaním a neprihliadaním na individuálne rozdiely, potreby a preferencie ľudí.

  Pohlaviesociálna konštrukcia vytváraná medicínskou a právnou praxou, ktorá na základe vzhľadu vonkajších genitálií pripisuje ľuďom jednu z predpokladaných dvoch kategórií (muž alebo žena) hneď po narodení. Z definíciegenitálie určujú pohlavieje však nutné sa vymaniť, keďže aj z hľadiska poskytnutia adekvátnej zdravotnej starostlivosti je dôležitý komplexnejší pohľad na kategóriu pohlavia. Atribúty ako forma vonkajšieho genitálu, forma vnútorného genitálu, reprodukčná schopnosť, chromozómy, pohlavné žľazy a i. je nutné vziať do úvahy aj kvôli existencii znakov, ktoré prekračujú kategórie mužského a ženského pohlavia (pozri Intersexualita), ale aj preto, že mnoho z týchto atribútov je možné zmeniť, ako k tomu dochádza napr. počas tranzície, alebo sa menia prirodzene, napr. počas menopauzy.

  Rodová identita – hlboký a individuálny spôsob prežívania seba a pomenovania skúseností s rodom. V súvislosti s prítomným rodovým systémom sa najčastejšie stretávame s kategóriami žena a muž, avšak existujú aj identity, ktoré prekračujú rámce dvoch rodov, ich kombináciou, alebo tieto kategórie nepovažujú za dôležité. Tieto identity sa pre naše účely môžu nazvať nebinárne. Rodová identita je jeden z najpodstatnejších spôsobov prežívania, určovania svojich vzťahov a pozície v spoločnosti.

  Rodový prejavvonkajšia forma, resp. súbor vizuálnych znakov, vzorcov správania a iných prvkov, ktorými jednotlivá osoba komunikuje vzťah k rodovej štruktúre spoločnosti a jej stereotypom. Jednoducho povedané, je to spôsob pohybu tela, úpravy vzhľadu, výberu oblečenia, hlasu a rečového prejavu, sebaoznačovania atď. Rodový prejav je postavený na uvedomovaní si toho, čo sa v spoločnosti označuje ako maskulínne, feminínne, androgýnne alebo inak súvisiace s rodom, príp. rodovými rolami. Striktné vyžadovanie toho, že každý človek (vrátane trans* ľudí) bude tieto stereotypy reprodukovať je forma násilia vyplývajúca zo snahy udržať dve oddelené kategórie. Predpoklad, že muž musí byť maskulínny a žena feminínna je nesprávny a popiera slobodu prejavu.

  Binarizmustyp rodového systému, ktorý rozpoznáva len dve pohlavia (muž/žena), príp. rody a klasifikuje ich ako vzájomne výlučné a nepriechodné. Okrem toho, že systematicky udržiava nerovné postavenie žien voči mužom a vylučuje iné identity, rozpoznáva taktiež iba dva typy tiel. Muži a ženy teda neustále vystavovaní/é tlaku napĺňať konkrétny telesný ideál, ktorý, ako sa predpokladá, je v súlade s ich binárnou rodovou identitou. V prípade trans* mužov a trans* žien je tento tlak niekoľkonásobný a vedie nielen k vyžadovaniu stereotypného správania, ale aj k nutnosti podstúpiť konkrétne medicínske zákroky, častokrát aj napriek svojej vôli.

  Sexuálna orientáciasúhrnný názov pre citovú, romantickú a fyzickú náklonnosť k osobám rozličných rodov, pohlaví a rodových prejavov. Tradične sa koncept sexuálnej orientácie spája s binárnym chápaním rodu a existenciou vzťahov iba medzi osobami predpokladaného mužského a ženského pohlavia, pričom pohlavie je v tomto prípade definované genitáliami. Väčšinové chápanie sa teda spája s pojmami hetero-, homo-, bi- a asexualita.

  Trans*

  Trans* [trans s hviezdičkou] je zastrešujúci pojem, ktorý zahŕňa všetky identity, prejavy a skúsenosti, ktoré prekračujú tradičné a spoločnosťou očakávané správanie súvisiace s rodom.

  Transrodovosť- (z angl. transgender; použitie: transrodový človek, trans človek) o každej osobe, ktorá nesúhlasí s tým, ako bola označená pri narodení, resp. ktoré pohlavie jej bolo pripísané, môžeme hovoriť ako o transrodovej osobe alebo ako o osobe v transrodovom spektre. sa použiť aj pojem rodová diverzita či rodová menšina. Nejde teda oprezliekanie sa za iné pohlavie, ako sa mnoho ľudí domnieva, ale o prežívanú realitu daného trans* človeka.

  Cisrodovosť(z angl. cisgender; použitie: cisrodový človek, cis človek) takto označované osoby, ktoré sa nevnímajú ako súčasť transrodového spektra.

  Transsexualitaje podľa MKCH-10 definovaná akotúžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického alebo hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím.Z pohľadu ľudských práv je transsexualita vnímaná na úrovni identity, ktorá je buď ženská, alebo mužská. Podstúpenie tranzície by nemalo byť vnímané ako podmienka označenia osoby za transsexuálnu. Nie každá transsexuálna osoba tranzíciu podstúpi či môže podstúpiť (zdravotné dôvody atď.).

  Transvestizmusje podľa MKCH-10obliekanie a nosenie šiat opačného pohlavia na prechodný čas na uspokojenie z dočasnej skúsenosti so zaradením k opačnému pohlaviu, ale bez túžby po stálej zmene pohlavia alebo zodpovedajúcich chirurgických výkonoch a bez sexuálneho vzrušenia sprevádzajúceho prezliekanie.V prípade, že ide o vykonávanie uvedených vecí za účelom sexuálneho vzrušenia, hovorí MKCH-10 o tzv. fetišistickom transvestizme.

  Crossdressing – súčasnejší termín, ktorý znamená nosenie šiat tradične asociovaných s opačným binárnym pohlavím ako tým, ktoré bolo človeku pripísané pri narodení (u cisrodových ľudí) alebo opačným binárnym pohlavím než to, ako ktoré sa daný človek identifikuje (u transrodových ľudínapr. ak trans muž nosí šaty). Táto definícia teda zahŕňa aj cisrodových, aj transrodových ľudí. Motivácia ku crossdressingu je u každého človeka iná, nedá sa zovšeobecňovať. Je náročné definovať, čo daná osoba robí pre sexuálne účely a čo nie, preto je táto hranica v praktickom používaní termínov stieraná. Takisto nie je neobvyklý názor, že oblečenie jednoducho nie je rodovo konotované, čím sa celá kategória pre niektoré osoby stáva bezvýznamnou. Mnoho cisrodových ľudí však volí slovocrossdresserako označenie ich identity.

  Transrodové skúsenostinázov popisujúci skúsenosti s rodovou variabilitou, najmä diverzitu týchto skúseností. Transrodové skúsenosti môžu popisovať niekoho, kto prešiel tranzíciou a nevníma sa v trans* kontexte, kto v detstve prejavoval rodovú nekonformitu, kto sa identifikuje mimo všeobecného binárneho systému a iné.

  Transfóbianásilné reakcie voči trans* ľuďom alebo rodovo nestereotypému správaniu. Veľmi často spojené aj s homofóbiounásilnými reakciami voči sexuálnym menšinám a ich prejavom.

  Cissexizmusobdoba pojmu heterosexizmus vzťahujúca sa na kontext transrodovosti. Ide o nastavenie spoločnosti, v ktorom je preferovaná cisrodovosť a jej prejavy. Transrodové skúsenosti vykresľované ako menej hodnotné, klamlivé či neexistujúce. Cissexizmus o.i. redukuje ľudí na ich označenie pri narodení či predpokladané telesné časti (napr. “tá žena ešte penis, preto je stále mužom”, trans muži v skutočnosti zmätené ženy atď.).

  Trans* mužmuž, ktorý bol pri narodení označený ako žena. Závisí od osobných preferencií, či sa takáto osoba verejne alebo vôbec označuje ako transrodová/transsexuálna, alebo svoj trans* status nevyjadrí. Vyskytuje sa aj pojem FtM (Female-to-Male), ale mnoho trans* mužov sa voči nemu vyhradzuje. Jedným z dôvodov môže byť navodzovanie dojmu, že dotyčný muž je neustále či doživotne v procese tranzície alebo nevyhnutne potrebuje jej konkrétnu formu (pozri zmenapohlavia). Iným dôvodom môže byť, že s daným mužom je neustále spájané chybné označenie pri narodení (Female).

  Trans* žena - žena, ktorá bola pri narodení označená ako muž. Závisí od osobných preferencií, či sa takáto osoba verejne alebo vôbec označuje ako transrodová/transsexuálna. Vyskytuje sa aj pojem MtF (Male-to-Female), ale mnoho trans* žien sa voči nemu vyhradzuje. Jedným z dôvodov môže byť navodzovanie dojmu, že dotyčná žena je neustále či doživotne v procese tranzície alebo nevyhnutne potrebuje jej konkrétnu, formu (pozri zmenapohlavia). Iným dôvodom môže byť, že s danou ženou je neustále spájané chybné označenie pri narodení (Male).

  Intersexualitatermín, ktorý sa používa na popísanie rôznych stavov, keď sa človek narodí s charakteristikami reprodukčnej alebo sexuálnej anatómie, ktorá nezapadá do typickej definície muža alebo ženy. U intersexuálnych detí často dochádza k rozhodnutiu lekárov a rodičov o rode dieťaťa a vykonané operatívne zákroky vedúce k odstráneniu týchto znakov, napr. vytvorenie a postupné zväčšovanie vagíny. Takéto zákroky sa považujú za hrubé porušovanie ľudských práv intersexuálnych osôb.

  Intersexuálny statusznak (okrem rodovej identity, rodového prejavu a skúsenosti s rodom), podľa ktorého označujeme osobu ako intersexuálnu. V niektorých krajinách podlieha rešpektovanie intersexuálneho statusu antidiskriminačnému zákonu.

  Tranzícia

  Tranzícia je proces podstupovania fyzických, citových, sociálnych a nezriedka právnych zmien vedúcich k rozpoznaniu a vyjadreniu svojej rodovej identity. Tranzícia znamená pre každého trans* človeka čosi inéod upovedomenia okolia o svojej identite a možného požiadania okolia, aby zmenilo rod, v akom sa o danej osobe hovorí (napr. zrobil sinarobila si), cez vizuálne zmeny (oblečenie, zostrih vlasov) po podstúpenie rozličných medicínskych zákrokov a zmenu dokumentov.

  Zmena pohlaviazastaraný pojem pre tranzíciu, ktorá je definovaná konkrétnym výsledkom, teda podstúpením genitálnej rekonštrukcie (chybne označovaná jednotným pojmomoperácia).

  *

  Tranzíciu môžeme rozdeliť na tri celky, ktoré popíšeme súhrnným názvom a vysvetlíme jednotlivé pojmy.

  I. Medicínska tranzícia

  je voľba smerujúca k zmene telesných čŕt za využitia rôznych prostriedkov vyžadujúcich zdravotnícku asistenciu, napr. hormonálnych preparátov, chirurgických zákrokov a pod. Podľa medzinárodných ľudskoprávnych a zdravotníckych štandardov by mala medicínska tranzícia prebiehať tak, ako si praje daná osoba - tzn. že si zvolí čas, poradie a rozsah jednotlivých zákrokov, a teda nesie plnú zodpovednosť za svoje voľby. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú v tomto prípade zaručovať asistenciu a plný rozsah informácii o jednotlivých možnostiach. Poskytnutie zdravotnej služby prebiehať bez nátlaku a po informovanom súhlase.

  Diagnózana Slovensku je možnosť podstúpenia ktorejkoľvek časti medicínskej tranzície viazaná na stanovenie diagnózy, ktorá súhrnne používa názov transsexualita (nehovoríme teda o transvestitoch, ale tých trans* ľuďoch, ktorí chcú meniť svoje telo za podmienok, ktoré vyžadujú zdravotnú asistenciu)Rodová diverzita je tým pádom patologizovaná a mnoho trans* ľudí je teda zaškatuľkovaných ako ľudia s poruchou osobnosti, hoci prejavy tejtoporuchy osobnostispravidla zmiznú po alebo počas tranzície. Prítomnosť tejto diagnózy síce vo veľa krajinách zaručuje zdravotnú starostlivosť a preplácanie niektorých zákrokov poisťovňou, ale vedie aj k doživotnej stigmatizácii a nezriedka k zhoršeniu psychického stavu človeka, ak je doživotne vnímaný ako “pacient”, ktorý sa musí “liečiť”. Jedným z dôvodov, prečo trans* status všeobecne nepovažujeme za poruchu je o.i. aj to, že neexistuje presný spôsob diagnostikynielen kritériá, ale aj názov a objekt sa líšia nielen od krajiny ku krajine, ale aj od človeka k človeku. Potvrdzuje to aj fakt, že podmienky na vystavenie diagnózy a možnosti pokračovať v medicínskej tranzícii sa riadia subjektívnym hodnotením lekára/lekárky a nie regulované zákonom (pozri real life test).

  Nútené medicínske zákrokyzákroky, ktoré priamo súvisia s právnou tranzíciou a zmenou dokumentov, hoci takáto prax porušuje ľudské práva. V prípade získania potvrdenia o diagnóze F.64 - Transsexualita existujú na Slovensku obmedzené spôsoby a možnosti tranzície, keďže o celkovom postupe rozhoduje výhradne lekár/ka. Nútené medicínske zákroky na Slovensku zahŕňajú nútené užívanie hormonálnych preparátov, podstúpenie nútenej kastrácie a v prípade trans mužov aj nútenej rekonštrukcie hrudníka. Je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi tým, ak človek chce dané zákroky podstúpiť dobrovoľne a ak je k tomu donútený.. Všetky nútené medicínske zákroky vychádzajú aj z mýtu, že každý trans človek rovnaké potreby týkajúce sa vlastného tela.

  Nútená kastrácia chirurgický zákrok, ktorého dôsledkom je trvalá strata reprodukčnej schopnosti. Používame pojem kastrácia, pretože v rámci Slovenska dochádza k odstráneniu vnútorných pohlavných orgánov, tzn. odstráneniu maternice a oboch vaječníkov (totálna hysterektómia) alebo odstráneniu semenníkov (orchiektómia). Pojem sterilizácia označuje iný, menej radikálny zákrok, ktorý sa nepovažuje za dostatočné splnenie podmienok smerujúcich k prepisu rodu napriek tomu, že pri ňom dochádza k ukončeniu reprodukčnej schopnosti. Za podmienky, že je ktorýkoľvek z týchto zákrokov vynútený a nedobrovoľný, dochádza k porušeniu ľudských práv.

  Genitálna rekonštrukciaide o zákrok, ktorý pozmení tvar genitálu na taký, ktorý sa zvyčajne pripisuje opačnému binárnemu pohlaviu, napr. z penisu sa vymodeluje vagína alebo sa transplantuje koža z inej časti tela a vytvorí sa z nej penis. Jeden z najčastejších mýtov o trans* ľuďoch je, že každý z nich chce podstúpiť túto operáciu. Existuje viacero postupov a variantov, ako sa genitálna rekonštrukcia vykonať a zďaleka nie je jedinou alternatívou.

  Rekonštrukcia hrudníkaznáma aj ako mastektómia, ktorú najčastejšie v procese tranzície podstupujú trans* muži. Tento pojem je priliehavejší, pretože zákrok zahŕňa aj úpravu prsných dvorcov a modelovanie hrudníka do tvaru, ktorý sa všeobecne vníma ako mužský.

  *

  II. Právna tranzícia

  je zmena identifikačných a právnych dokumentov konkrétnej osoby, ktorá po dokončení uvádza iné pohlavie ako to, ktoré jej bolo pripísané pri narodení.

  Prepis roduna Slovensku ide o administratívny proces (na rozdiel od iných krajín, v ktorých môže môže byť napr. súdny), ktorý je podmienený podstúpením všetkých, často aj nedobrovoľných medicínskych zákrokov od diagnostiky po kastráciu. Po splnení diagnostických kritérií a vystavení diagnózy existuje na Slovensku možnosť získania rodovo neutrálneho mena, ktoré však funguje bez zmeny rodného čísla a bez zmeny rodového markeru (F/M). Obe zo spomenutých vecí sa dajú zmeniť po podstúpení kastrácie. V mnohých krajinách zmeny mena a rôznych častí dokumentov možné za humánnejších podmienok, v niektorých dokonca nie podmienené nijakým operatívnym zákrokom.

  Rodový marker - zastarane ide konkrétne o tzv. kolónkupohlavie“ s dvoma možnosťami (F/M). Ide buď o bezprostredné označenie človeka po narodení alebo o to, čo sa všeobecne vníma ako oficiálne ukončenie právnej tranzície, vrátane zmeny rodného čísla.

  Rodovo neutrálne meno je meno registrované ako vhodné pre kohokoľvek bez ohľadu na legálne rodové označenie (napr. Alex alebo Nikola). Slovenská legislatíva neumožňuje človeku s písmenom M v dokladoch mať meno registrované ako ženské a naopak.

  *

  III. Spoločenská tranzícia

  spočíva vo všetkom, čo trans* človek urobí, aby vyjadril svoju rodovú identitu okoliu. Pre veľa trans* ľudí je toto obdobie, v ktorom účelovo menia svoj vonkajší výzor smerom k preferovanému vyjadreniu svojej rodovej identity - menia svoje správanie, spôsob obliekania, úpravy vlasov, zmenia rod, v ktorom sa oslovujú, príp. o to požiadajú svoje okolie, atď.

  Rodová rola je súbor spoločensky očakávaných postojov, prejavov a správaní súvisiacich s konkrétnym binárnym rodom, teda to, čo z nás v očiach spoločnosti robískutočným mužomaleboskutočnou ženouna úrovni správania. Rodová rola súvisí s rozdelením úloh v spoločnosti namužskéaženské, pričom sa predpokladá, že ženy automaticky inklinujú k jednému typu činností a muži k druhému. Rovnako predpokladá akýsi charakter týchto prejavovmužskosť znamená aktívnosť, dominantnosť, neodhaľovanie citov, ženskosť, naopak, pasivita, podriadenie sa, citlivosť. Účelom je udržanie systematickej nerovnosti rodov.

  Stereotypné rodové prejavy - na mnoho trans* ľudí, obzvlášť tých s binárnou identitou, teda mužov a ženy, sa kladú požiadavky na ich rodový prejav. Tento tlak nedovoľuje vybočiť zo spoločensky predpísanej rodovej roly a prejaviť nestereotypné záujmy, preferencie či správanie. Reprodukovanie stereotypov je nielen očakávané, ale ich striktné nedodržiavanie podlieha výrazným trestomzamietnutie možnosti medicínskej tranzície, hrozba násilia plynúca z transfóbie/homofóbie, neustále spochybňovanie toho, či je rodová identitaskutočnáalebo to daný človekiba predstiera. Ľudia s nebinárnymi identitami zvyčajne nie rozpoznaní, takže podliehajú tlaku spĺňať požiadavky podľa toho, či rozpoznávaní ako muži alebo ženy, redukovať svoju identitu na jednu z dvoch, a to aj za účelom podstúpiť medicínsku tranzíciu.

  Real Life Test (RLT) alebo Real Life Experience (RLE)je časovo ohraničené obdobie, v ktorom tranziciujúci človek musí zmeniť svoju spoločenskú a obzvlášť rodovú rolu na takú, ktorá sa považuje za prináležiacu rodovej identite daného trans* človeka (v tomto prípade sa hovoriť o trans* mužoch a trans* ženách, pretože iné rodové identity v procese nie rozpoznané a vnímané ako nerozhodnosť či neochota spolupracovať). Real Life Test slúžiť ako obdobie, v ktorom trans* človek natrvalo preberie jednu z dvoch rodových rolí, a zároveň nesmie podliehať nijakým iným dramatickým zmenám. Veľký dôraz sa kladie na to, ako tranziciujúceho človeka vníma okoliev prípade odmietania okolím je teda dotyčná osoba trestaná za nevraživosť okolia a je podporovaná v tom, aby svoju rodovú rolu dodržiavala dôslednejšie. V mnohých krajinách bola táto fáza vyškrtnutá z podmienok pre zmenu dokumentov a podstúpenia operatívnych zákrokov.


  Poznámky

  1 http://www.vlada.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf.

  http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/softlaw.htm.

  3 http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf.

  4 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf.

  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/escrbooklet/Slovak.pdf.

  6 http://www.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/7468.rtf.

  7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0100:0103:SK:PDF.

  8 Tento prístup poskytovateľov zdravotných služieb ukazuje prebiehajúci výskum Agentúry Európskej únie pre základné práva.

  9 Zoznam rozhodnutí je možné nájsť online: http://www.teni.ie/page.aspx?contentid=589.

  10 Viď. Juan E. Méndez, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degradingtreatment or punishment, bod. 88 odporučaní http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf.

  11 http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=12582&Language=EN.

  12 Putting an end to coerced sterilisations and castrations,  http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19755&Language=EN.

  13 Bezpečnosť praxe blokovania puberty dokázal výskum uvedený počas konferencie Canadian Pediatric Endocrine Group. Viac informácií: http://www.healio.com/endocrinology/pediatric-endocrinology/news/print/endocrine-today/%7B69c4c36a-37c3-4053-a856-22a27f8df62c%7D/pubertal-blockade-safe-for-pediatric-patients-with-gender-identitydisorder a v článku Puberty-Blocking Hormonal Therapy for Adolescents with Gender Identity Disorder: A Descriptive Clinical Study (Journal of Gay & Lesbian Mental Health, Volume 15, Issue 1, 2010, Special Issue: Gender Variant Children and Adolescents).

  text